Fizisko personu datu apstrādes noteikumi.

1. Kādi dati tiek apstrādāti:

- Klientu - fizisko personu vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, deklarētā dzīvesvietas adrese, piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs (turpmāk – Dati).

2. Datu apstrādes nolūks:

- Dati tiek apstrādāti lai administrētu pušu savstarpējās attiecības saistībā ar pārdošanas un piegādes pakalpojumiem, izrakstīt un izsūtīt rēķinus.

-  Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības,

- Ja dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks pieprasīta fiziskās personas – datu subjekta piekrišana datu apstrādei.

3. Piekļuve Datiem un to glabāšana:

- Dati ir ierakstīti izrakstītos rēķinos un pavadzīmes, kuri tiek glabāti slēgtās telpās, kurām ir pieeja tikai uzņēmuma vadībai un pilnvarotiem darbiniekiem.

- Dati ir ierakstīti grāmatvedības programmā. Programmai ir piekļuve tikai uzņēmuma darbiniekiem, piekļuve aizsargāta ar drošu paroli.

- Dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, to izmantošana tiek uzraudzīta. Pieeja personas datiem ir tikai darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami darba pienākumu izpildei.

- Dati netiks nosūtīti ārpus ES vai EEZ, ja vien tas nav nepieciešams datu tehniskai datu aizsardzībai.

4. Datu izpaušana:

- Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu.

5. Datu glabāšanas ilgums:

- Dati tiek glabāti normatīvajos aktos paredzētajā termiņā, pēc tam Dati tiek dzēsti.

6. Datu subjekta tiesības:

- Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus Datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar pārdošanas un piegādes pakalpojumu sniegšanu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.